Experiències europees de l'IES SERPISfor

Formació en el centre

L’aportació que es pot fer des d’un programa plurilingüe a la millora de la competència lingüística en llengües estrangeres dels alumnes és indiscutible pedagògicament i és per això que la Conselleria d’Educació ha regulat mitjançant la normativa adient la implantació d’aquest programa en els centres educatius de la Comunitat Valenciana:

 • Decret 127/2012, de 3 d’agost,
 • Resolució d’1 d’octubre de 2012

Un dels objectius del Projecte Educatiu de l’IES Serpis per al període 2013-2017 és l’oferta educativa del PROGRAMA PLURILINGÜE abastant dues llengües estrangeres, el francés i l’anglés, introduint-lo de manera gradual des de primer de l’ESO.

Per a aconseguir l’esmentat objectiu, es va fer un estudi de les possibilitats reals de la seua implantació, tant des del punt de vista dels recursos humans del centre com de la demanda de les famílies del nostre entorn social.

Vista la viabilitat gradual de la implantació del programa,  es va elaborar el PLA LINGÜÍSTIC del centre per al període de quatre anys, que incorpora la proposta del Programa Plurilingüe, i que va estar aprovat per les autoritats competents.

Al mateix temps, des de la Coordinació de la Formació del professorat en el centre s’ha dissenyat un pla de formació en llengües estrangeres per al professorat participant en el programa i per a futurs participants (a mesura que el programa va implantant-se en nous nivells i àrees curriculars), inclòs en una de les línies estratègiques del PLA ANUAL DE FORMACIÓ del centre.

Detallem aquí les accions formatives realitzades en relació al PROGRAMA PLURILINGÜE:

 1. Curs escolar 2012-13. Demostrant ja una trajectòria prèvia a la incorporació del Programa Plurilingüe sensibilitzada amb les llengües estrangeres:
  1. Curs per a la millora de la competència lingüística en anglés. 20 hores. Nivell B1 del MCER.
  2. Curs per a la millora de la competència lingüística en francés. 20 hores. Nivell B1 del MCER.
 2. Curs escolar 2013-2014:
  1. Curs per a la millora de la competència lingüística en anglés. 20 hores. Nivell B2 del MCER.
 3. Curs escolar 2014-15:
  1. Curs per a la millora de la competència lingüística en anglés. 20 hores. Nivell B2 del MCER.
  2. Curs per a la millora de la competència lingüística en anglés. 20 hores. Nivell C1 del MCER.
  3. curs per a la millora de la competència lingüística en francés. 20 hores. Nivell B2 del MCER.
 4. Curs escolar 2015-2016:
  1. Curs per a la millora de la competència lingüística en anglés. 20 hores. Nivell B2 del MCER.
  2. Curs per a la millora de la competència lingüística en anglés. 20 hores. Nivell C1 del MCER.
 5. Curs escolar 2016-2017: 
  1. Anglés per a contextos d’ensenyament-aprenentatge en l’aula. 20 hores. Nivell C1 del MCER.
 6. Curs escolar 2017-2018:
  1. Millorant la competència linguïstica en anglés. 20 hores. Nivell B1 del MCER.

Cal dir que algunes de les accions formatives abans esmentades s’han planificat de manera coordinada amb un altre centre educatiu de la zona, l’IES Ramon Llull, donant resposta a la demanda de formació en llengües estrangeres del professorat i sumant esforços econòmics i organitzatius.

Paralel.lament a la formació plurilingüe, s’han prioritzat en matèria de formació del professorat en el centre altres dues línies estratègiques de gran importància per la seua directa repercussió en la pràctica diària del treball amb l’alumnat: les noves metodologies basades en les competències clau i la incorporació de les TIC en els processos d’ensenyança-aprenentatge.

Detallem aquí les accions formatives realitzades en relació a les Noves Metodologies i la incorporació de les TIC:

 1. Curs escolar 2013-14.
  1. Projecte de Formació en el Centre: Aprenentatge per Competències. Nivell Inicial. 60 hores.
  2. Curs de TIC per a la coordinació docent i per a la creació d’un blog d’aula. 25 hores.
 2. Curs escolar 2015-2016: 
  1. Ús de les aplicacions de Google en el núvol. 20 hores.
  2. Seminari per a l’ús i gestió en l’aula de tauletes digitals. 20 hores.
 3. Curs escolar 2016-17:
  1. Jornades TIC i noves metodologíes.
  2. Seminari TIC.
 4. Curs escolar 2018-19: 
  1. Seminari sobre competències professionals dels docents (incloent una sessió dedicada a les TIC). 25 hores.

Virginia Pla. Coordinadora de Formació del centre 2013-2018.