Experiències europees de l'IES SERPIS 

Virginia Pla. Coordinadora Programa Erasmus+Educació Escolar 2021-2027

El Programa Erasmus+ per al període 2021-2027 ofereix oportunitats d’aprenentatge, de mobilitats i de cooperació en els àmbits de l’educació superior, adults i escolar, i en l’educació i formació professional.

 

A més de fomentar l’aprenentatge de les diferents llengües que conformen l’espai europeu i el bagatge cultural que comporta, posa l’èmfasi en nous reptes com ara,  la inclusió social, la transició ecològica, el desenvolupament digital i els valors democràtics i de participació ciutadana de la tradició occidental.

Concretament, en l’àmbit de l’educació escolar, el programa Erasmus+ 2021-27 proporciona finançament per a mobilitats d’alumnat (experiències individuals de curta o llarga duració i viatges escolars de grup) i de professorat (visites d’observació, cursos de formació, vistes preparatòries,  i estades per a la docència), a més de la possibilitat de convidar a experts o rebre professorat en pràctiques.

 

ACREDITACIÓ ERASMUS. EL PLA ERASMUS DEL CENTRE

L’ACREDITACIÓ ERASMUS  de l’IES SERPIS ens permet estudiar i concretar un PLA ERASMUS  en el qual podem establir uns objectius de llarg recorregut que repercutisquen positivament en l’educació del nostre alumnat, en el desenvolupament professional del personal i, de forma global, en la millora de la convivència de tota la comunitat educativa.

Els objectius del PLA ERASMUS del Serpis són:

1- Millorar la competència comunicativa en llengües estrangeres mitjançant el Programa Lingüístic del centre i amb l’aplicació de metodologíes CLIL.

2- Transformar els processos d’ensenyament-aprenentatge amb docents innovadors, que introduïsquen metodologies innovadores i inclusives.

3- Millorar la gestió escolar optimitzant els recursos materials i personals, així com potenciant les relacions amb institucions externes.

 


El Programa Erasmus+ va ser aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2020.

Aquest  programa  s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i engloba  iniciatives d’educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa abraça tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes, substituint els anteriors programes: Erasmus (Universitat), Sòcrates (Educació Secundària), Lleonard (Formació Professional) i Programa d’aprenentatge al llarg de la vida.

Afavorint  projectes de mobilitat i de cooperació en Europa, el programa Erasmus+ té per objectius:

  • reforçar les competències de les persones per fer front  als canvis socioeconòmics de la societat actual, amb l’interés d’una millor ocupabilitat.
  • donar suport a la innovació en els centres d’educació i formació, i la seua internacionalització.
  • afavorir  valors democràtics tan importants com la ciutadania, la convivència,  la inclusió, la multiculturalitat o el plurilingüisme.

Des dels centres educatius podem accedir a aquest programa sol.licitant finançament per al desenvolupament de projectes educatius , l’objectiu del quals coincidisca amb els plantejaments fundacionals del programa. Docents, alumnat,  exalumnat en atur, associacions de jóvens poden beneficiar-se d’aquest programa europeu.

6Amb aquesta finalitat, el programa Erasmus+ presenta tres accions. Modalitats de les accions  KA1 i KA2 ens interessen particularment al nostre centre educatiu:

1- KA1: mobilitats amb finalitats d’aprenentatge i formació:

  • Per a docents (escolar, superior, formació professional, educació d’adults) en període de formació o  d’ensenyament.
  • Per a  estudiants universitaris en període d’estudi o pràctiques en empresa.
  • Per a estudiants de formació professional en pràctiques en empresa.
  • Per a jóvens fora del sistema educatiu: per a accions de voluntariat, pràctiques.

2- KA2: cooperació per a la innovació i intercanvi de bones pràctiques:

Dóna suport i finançament a projectes per a desenrotllar i  compartir pràctiques innovadores basades en la cooperació entre els agents de l’educació i de la formació, de la societat civil o dels sectors socioeconòmics. 

 


Virginia Pla. Coordinadora Programa Erasmus+Educació Escolar 2019-21

Després d’uns anys d’experiència hem generat, i volem reforçar, un coneixement, valor i sentiment nous de pertinença a un espai compartit d’àmbit internacional en què la diferència lingüística i cultural ens enriquisca i ens aprope a Europa. 

En el nou projecte KA 101 per als anys 2019-21 es plantegen tres àrees  d’aprenentatge estratègiques:

1- La internacionalització del centre amb noves experiències educatives i culturals en contextos europeus plurilingües per a l’alumnat i el professorat, que  suposaran una nova percepció de l’aprenentatge amb majors possibilitats d’èxit, un bon posicionament del centre en el context de l’oferta educativa de la ciutat, un reclam per a nous docents amb ganes d’innovar i una bona reputació en les trobades intercentres. 

2- Metodologies per a la diversitat.  Noves formes de treballar inclusives conduents a millors resultats per a tots i menor fracàs escolar. La col·laboració en l’aula entre el professional de Pedagogia Terapèutica i el docent d’aula és un repte que volem afrontar. 

El treball interdisciplinari per projectes i amb les TICs és una línia oberta en el centre que necessita recolzament i en especial l’obervació en altres països de models d’èxit que siguen reprpduibles en les nostres aules.

3- Nous processos de gestió escolar. Repensar la funció dels espais en el centre per a la inclusió de tots, impulsar  la creació d’una associació estudiantil, millorar  la gestió i l’aprofitament didàctic de les guàrdies en absència del professorat, redissenyar les sessions d’avaluació, transformar les sessions dels claustres amb dinàmiques noves que no es limiten a la pura transmissió informativa, iniciatives sobre sostenibilitat energètica … tot això podría adquirir nous aires amb idees d’altres maneres de treballar foranies.

 


Mar Lorente. Coordinadora Programa Erasmus+Educació Escolar 2013-18

En el Projecte de Direcció del centre per al període 2013-2017 figura el sub-procés Aprenentatge de Llengües Estrangeres. Un dels seus objectius és el desenrotllament de projectes internacionals en el marc Erasmus amb almenys dos centres europeus.

Per altra banda, en el PAF (Projecte Anual de Formació) del centre, es prioritzen les estratègies formatives relacionades amb  les competències lingüístiques del professorat i la formació en metodologia AICLE.  (Aprenentatge Integrat de Continguts  i Llengua Estrangera).

A més a més, en el curs 2014-2015 vam iniciar el nostre Projecte Lingüístic Plurilingüe, amb la introducció de dues matèries no lingüístiques en francés i anglés.

El nostre objectiu primordial és enfortir quantitativament i qualitativament les línies plurilingües del centre, de manera que la nostra oferta educativa, diversa i integral, siga una referència a la ciutat de València.

També cal destacar que, una altra línia estratègica de formació que es fomenta en el nostre centre és l’aprenentatge de l’ús de les TIC com a eina innovadora i motivadora, incidint en la seua aplicació a l’aula i integració en el currículum.

La creació d’una cultura de centre, de millora educativa i de gestió de qualitat, fomentant el treball col.laboratiu i l’intercanvi de pràctiques pedagògiques d’ èxit, està en la base de totes les iniciatives, individuals o de grup, que surten de l’IES SERPIS.

A més, en aquest context,  el claustre estarà obert a projectes educatius de dimensió europea que tinguen com objectiu final fomentar els valors europeus de multiculturalitat, diversitat linguïstica e ideològica i integració  i cohesió social, contribuint d’aquesta manera a enfortir els lligams entre les diverses nacions que conformen Europa.

 


Silvia Chordà, Coordinadora del Programa Erasmus+ per a Cicles Formatius 2013-18

El Programa Erasmus+ ens està ajudant a millorar la qualitat de la Formació Professional en Europa oferint a l’alumnat, professorat i personal en general que imparteix ensenyament de Formació Professional Bàsica i cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior oportunitats de mobilitat per a l’aprenentatge.

Concretament, l’alumnat troba oportunitats reals per a realitzar pràctiques formatives a l’estranger, on pot augmentar la seua empleabilitat, millorar les seues experiències laborals, tindre més facilitat per a fluir de l’àmbit educatiu al món laboral i, finalment, millorar la comprensió de l’entorn social i econòmic en què vivim.

El professorat descobreix un ample ventall d’oportunitats per a realitzar activitats de desenrotllament professional per a millorar les seus competències, i amplia els seus coneixements de pràctiques polítiques i sistemes.

Al mateix temps, en conjunt, augmenta la capacitat de modernització i internacionalització del nostre centre, millorant la seua competitivitat i oferta educativa.

Les mobilitats del present curs 2015-16 suposen estades de pràctiques en un país estranger (Itàlia, Portugal i Regne Unit) durant un mes per a 13 alumnes i estades formatives per a …..docents.

 

Los proyectos que se dan a conocer mediante esta página web están cofinanciados por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta página web es responsabilidad exclusiva del centro educativo IES Serpis, y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
Creació i coordinació de la present web com a instrument de difusió de les esperiències educatives europees del SERPIS: Virginia Pla